Archief: verantwoording PAB wethouder Stremler over 2002-2005

Verantwoording over de periode 2002 t/m 2005 van PAB wethouder André Stremler m.b.t. onder zijn verantwoordelijkheid als wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en tevens als coördinerend wethouder Centrumontwikkeling gerealiseerde 50 zaken in bovengenoemde periode.

 

Ontwikkeling van het centrum in Papendrecht

 1.  Financiën van het Centrum was niet onderbouwd > in beeld gebracht zodat aan kostenbeheersing/kostenbewaking kan worden gedaan. (kwartaalrapportages ingevoerd e.d.). De Realisatieovereenkomst is tot stand gekomen. Er wordt nu volop gebouwd. De kostenoverschrijding van 3 miljoen boven de 7,1 miljoen reservering is teruggebracht tot een fractie (minder dan 10%) van het oorspronkelijke tekort. In 2007 wordt het nieuwe winkelcentrum compleet opgeleverd inclusief fietsenstallingen, openbare toiletten enz.
 2. Overeenstemming bereikt zonder onteigening met ± 75 eigenaren over uitkoop/ontruiming. Inmiddels is de sloop van De Meent gerealiseerd.
 3. De woningen Boomgaardstraat, Weteringsingel en Badhuisstraat zijn van de slopershamer gered. Deze woningen zijn inmiddels opgeknapt d.m.v. groot onderhoud.
 4. In minnelijk overleg overeenstemming bereikt over een passende verhuiskostenregeling met bewoners Boomgaardstraat en ex bewoners van woningen boven De Meent.
 5. Uitgebreid bewonersoverleg gevoerd: Bewoners hebben d.m.v. inspraakavonden met ontwerpvarianten keuzen kunnen maken. Aanpassing toekomstige bebouwing busstation met 1 woongebouw minder, overgebleven woongebouwen minder hoog.
 6. Inmiddels een goed lopend Tijdelijk Winkelcentrum gerealiseerd.
 7. Structureel overleg met bewoners rondom Tijdelijk Winkelcentrum georganiseerd. Overleg o.a. gericht op vermindering van klachten. (Geluidsoverlast voor flats sterk teruggedrongen door nieuwe winkelwagens van Bas)
 8. Beeldkwaliteitsplan voor de nieuwbouw Oude Veer vastgesteld. (in nauw overleg en tot tevredenheid van Stichting Dorpsbehoud). Rekening houdend met het karakter van de dijk wordt nieuw gebouwd.
 9. Dorpsbehoud: Planaanpassing doorgevoerd bij parkeergarage Lidl door woningen op de parkeergarage langs het Bosch te realiseren zodat het karakteristieke dijklint aan het Bosch kan worden hersteld.

 

Wonen (woningbouw) in Papendrecht

 1. Vaststelling diverse kadernota’s en uitwerking beleid op gebied van wonen. Woonvisie, jaarplan wonen, wonen, zorg en ouderen, ontwikkeling woonzorgzones e.d. als beleidskader voor Papendrecht.
 2. Voortgaande nieuwbouw van tientallen huur- en koopwoningen in de Oostpolder waarvan ook woningen die geschikt zijn voor ouderenhuisvesting met handhaving van bouw van minimaal 30% sociale goedkope woningbouw.
 3. Systeem van startersleningen ingevoerd voor starters met lage inkomens op de woningmarkt zodat die doelgroep toch een sociale koopwoning kan kopen voor hun huisvesting.
 4. Afspraken zijn gemaakt met de Woningstichting over reservering van woningen bij toewijzing aan jongeren/starters zodat hun kans op de woningmarkt groter wordt.
 5. M.b.t. wonen voor ouderen in relatie tot zorg en welzijn worden 800 (achthonderd) nieuwe gelijkvloerse woningen geschikt voor ouderen in de periode 2004 tot 2010 ontwikkeld en gebouwd. Op dit moment is in uitvoering de woningbouw boven De Meent, aan het Merwehoofd, de Polderplaza en woningen bij zorgcentrum Badhuisstraat. In uitvoering en ontwikkeling is o.a. woningbouw in de Oostpolder.
 6. Start van het stagnerende bouwproject Vijverpark 1e fase met voor starters betaalbare woningen. Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond.
 7. Realisering van nieuw multifunctioneel woonzorgcomplex met zorghotel e.e.a. volgens de nieuwste zorginzichten in de Badhuisstraat (Oplevering is aug./sept. 2006)
 8. Svn lening, goedkope lening verstrekt aan Woningstichting om onderhoudsbeurt te financieren met daarbij beperking van huurverhoging voor de woningen Boomgaardstraat, Weteringsingel en Badhuisstraat.
 9. Realisatie van het tot in het buitenland bekende Drechtoeverproject Merwehoofd. Inrichting buitenruimte 1e fase, start nieuwbouw 2e en 3e fase heeft al plaatsgevonden. Veel aandacht is er aan de betrokkenheid van de bewoners van de omliggende bestaande bebouwing besteed. De verhouding met bewoners is sterk verbeterd.
 10. De woningen Boomgaardstraat, Weteringsingel en Badhuisstraat zijn van de slopershamer gered. Deze woningen zijn inmiddels opgeknapt d.m.v. groot onderhoud.

 

Groen

 1. Gerenoveerde Vijverpark geopend. Behoud van het Vijverpark zonder bebouwing van dit park is mede tot stand gekomen dankzij de belangrijke rol die het PAB hierin heeft gespeeld.
 2. Ontwikkeling groene zones en groene verbindingen in de gemeente zoals: Ecologische zone Polder Nieuwland. Ontwerp en uitvoeringsplan geheel gereed. Realisatie gaat momenteel plaatsvinden.
 3. Tiendzone Landschapsplan, vastgesteld 28 mei 2003. Momenteel vind verdere uitwerking plaats.
 4. Groene afscherming gerealiseerd tussen bedrijventerrein Molenvliet en park NH-wiel, in overleg met de volkstuinders ter verbetering van het leefklimaat.
 5. Zonodig aanpassing van al bestaande bouwplannen ter bescherming van mooie oude bomen. Bijv. Korenbloemstraat.
 6. Opname van monumentale bomen in bestemmingsplannen voor betere bescherming van het groen in Papendrecht.
 7. Invoering Bomenverordening voor betere bescherming van bomen tegen kap.
 8. Instandhouding openbaar groen door o.a. beperking van nieuwbouw op plantsoenen, groenstroken en parken in de woonwijken.

 

Milieu

 1. Oud papierregeling is aangepast/verbeterd.
 2. Na overeenstemming met bewoners Oosteind is aldaar de riolering aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Geheel Papendrecht is nu aangesloten op het riool voor een beter milieu.
 3. De aanleg van 3 bergbezinkbassins om riooloverstort in sloten te voorkomen is in 2004 gerealiseerd. De sloten en singels blijven nu schoner.
 4. Het investeren in een beter milieu door aanpassing van het gemeentelijke wagenpark (aankoop elektrowagen, budget roetfilters enz.)
 5. Gezamenlijk met andere Drechtsteden actief richting Rijk op het gebied van luchtverontreiniging door rijkswegen.

 

Andere zaken die onder verantwoordelijkheid van PAB wethouder Stremler zijn gerealiseerd.

 1. Verbetering organisatie en aanscherping gemeentelijke Bouwinspectie, meer controle tijdens uitvoering, heldere afspraken en werkorganisatie met als beoogd resultaat veiliger gebouwen.
 2. Veilige gebouwen in Papendrecht. Alle risicodaken zijn geïnspecteerd. Alle eigenaren van platte daken waar kans was op instortingsgevaar door watercumulatie zijn aangeschreven, alle daken zijn in overleg met de gemeente aangepast en weer veilig. Voorlichting is er gegeven over veilige gasleidingen (gemeentenieuws) en de noodzaak van tijdige inspecties.
 3. In het kader van het Landschapsplan Alblasserwaard/Vijfherenlanden is in juni 2004 een streekeigen Welstandsnota vastgesteld.
 4. Vestiging van een ambulancepost in Papendrecht. Korte aanrijtijden voor de Papendrechtse inwoners.
 5. Herbestemming van de “Oude School” tot woonbestemming met behoud en versterking van het monumentale karakter. Plannen zijn in vergevorderd stadium.
 6. Uitbreiding gedeelte winkelcentrum Westpolder (C1000) en enige herstructurering. Ook hier zijn de procedures afgerond en overeenkomsten getekend. 1 maart 2006 wordt de nieuwe C1000 geopend.
 7. Opstarten van de uitwerking structuurvisie als richtinggevend bestuurlijk ruimtelijk kader voor de toekomst van Papendrecht.
 8. Aan een aantrekkelijkere inrichting van de buitenruimte van het jachthavengebied d.m.v. de Structuurvisie jachthavengebied wordt gewerkt.
 9. Start van het maken van een Stedelijk Waterplan voor Papendrecht voor extra waterberging. Plan is voor ongeveer 80% procent gereed.
 10. Nieuwe Skatebaan gerealiseerd.

 

Wat is er verder nog gerealiseerd door het college in de periode 2004-2006. (opsomming is niet compleet maar willekeurig) in aansluiting op o.a. het PAB partijprogramma.

 1. Aansluiting bij de Nationale ombudsvereniging > rechtspositie burger is verbeterd. (Per 1 januari 2004 aangesloten.)
 2. OZB verhoging minimaal (inflatiecorrectie) Verhogingen OZB van vorige colleges aanzienlijk hoger. (Papendrecht blijft relatief goedkoop)
 3. Overeenstemming met bewoners/ondernemers Oosteind over aanleg rotonde.
 4. Nieuwe (historische) torenspits aangebracht op NH kerk.
 5. Openstelling vrijwilligersinformatiepunt in de bibliotheek.
 6. Berging bommenwerpers in de Oostpolder. Na 60 jaar heeft dit college het opgepakt en uitgevoerd. Monument is gerealiseerd voor de omgekomen bemanning.
 7. Oprichting meldpunt Veiligheid en Leefbaarheid.
 8. Realisatie nieuwe waterbushalte aan het Oosteind.
 9. In samenwerking met Alblasserdam is het nieuwe bedrijventerrein Polder Het Nieuwland ontwikkeld. De eerste bedrijven hebben zich inmiddels aldaar gevestigd.
 10. Efficiency en bezuinigingsopdracht uitgewerkt.

 

Verder zijn een groot aantal andere zaken niet genoemd op het gebied van onderwijs, scholenbouw, sportnota’s, uitwerking renovatie zwembad, sociale zaken, minimabeleid, instelling sport- en seniorenraad nieuwe stijl om maar wat te noemen. Veel energie is ook besteed en zal nog nodig blijven voor regionale zaken in Drechtstedenverband zoals o.a. het “Manden maken” met daarin de regionale projecten in Drechtstedenverband.

Het PAB kan tevreden zijn met het grote aantal zaken, dat in collegeverband is gerealiseerd. Daarbij is er het besef dat het altijd beter kan en soms ook beter moet.

 

Ik hoop u met de genoemde 50 punten voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

André Stremler