Drechtsteden: Drechtstad gaat burger meer geld kosten

2011-08-31 || Hieronder de complete reactie van fractievoorzitter André Stremler op onderzoek schaalvergroting zoals in de Klaroen ook is opgenomen.

In de bijna 20 jaar dat ik in de politiek zit heb ik meer onderzoeken voorbij zien komen waarin eveneens werd aangegeven dat door schaalvergroting de bureaucratie sterk toeneemt met daarbij ook de kosten. Raadsleden en bestuurders weten dit ook uit de praktijk. Alleen raadsleden en bestuurders hebben niet de gelegenheid en tijd om uitgebreide onderzoeken te organiseren zoals de RU heeft gedaan. Daarom is het goed dat dit recent opnieuw is bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek van de RU Groningen. Meer over dit wetenschappelijk onderzoek, zie onderstaand krantenartikel in De Klaroen.

De toekomst in 2020?
De toekomst in 2020?

Een aantal bestuurders willen een Drechtstad

Voor de Drechtstedengemeenten is dit onderzoek van de RU Groningen interessant omdat in de regio achter de schermen gewerkt wordt aan de vorming van een Drechtstad. Interessant maar niet meer dan dat. Het onderzoek van de RU Groningen zal aan dat streven naar een Drechtstad bij die bestuurders in gemeenten en provincie die hier voorstander van zijn niets aan veranderen. Dit omdat de kosten ondergeschikt aan andere factoren. Denk aan politieke belangen en politieke invloed. De PvdA is zo’n partij die verbonden is met grootschaligheid. Dit heeft weer te maken met macht en de controleerbaarheid bij het uitoefenen van die macht en het bereiken van politieke doelstellingen. Daarom is het niet vreemd dat een PvdA Drechtsteden voor de vorming van een Drechtstad is. Wat niet wil zeggen dat er ook geen bestuurders van andere partijen zijn die een Drechtstad zouden verwelkomen. Daarnaast zullen zoals gebruikelijk persoonlijke ambities van bestuurders een rol spelen bij schaalvergroting en vorming van de Drechtstad. Rationele elementen als kosten spelen dan minder een rol net zo min als de enorme toename van bureaucratie. Bij de voorstanders van een Drechtstad speelt meer het bij “de grote steden” willen horen en ook “Brussel” zwaarder. De extra kosten (voor de burger) en de vergroting van de afstand bestuur en burger die schaalvergroting zoals vorming van een Drechtstad met zich meebrengen zijn hier aan ondergeschikt.

Wordt het echt Drechtstad en wanneer?

De ontwikkeling van de vorming van een Drechtstad dendert razendsnel door de 6 Drechtstedengemeenten. Een ambtelijke organisatie van inmiddels 850 Drechtstedenambtenaren aangevoerd door een Drechtstedenlobby van bestuurders in het z.g. Drechtstedenbestuur storten een vloed aan voorstellen uit over de gemeenten. De democratische legitimatie van het Drechtstedengebeuren is twijfelachtig en door veel raadsleden die ongewild niet meer dan figuranten zijn niet meer te volgen. Laat staan dat de inwoners van de Drechtsteden dit nog begrijpen.

 

Toekomstvisie van de gemeente

De ontwikkeling in de Drechtsteden gaat zo snel dat de vraag bij een aantal raadsleden in de 6 Drechtstedengemeenten opkwam van “willen we dit wel”. Het gevolg is dat er nu even tot december pas op de plaats wordt gemaakt met het indienen van nieuwe Drechtstedenvoorstellen. Afgesproken is dat de 6 Drechtstedengemeenten nu eerst bij zichzelf te rade gaan hoe zij hun toekomst zien in Drechtstedenverband. Nu het nog kan! Dit kan een keuze worden van zelfstandig blijven tot opheffing van de gemeente en gezamenlijk een Drechtstad vormen. De keuze van elke gemeente wordt in een visie vastgelegd. Een visie die medio december gereed moet zijn. Ook de inwoners van de 6 Drechtstedengemeenten kunnen hierover meepraten en hun voorkeur uitspreken als zij dit willen. Ik hoop dat veel inwoners van Papendrecht, of men nu voor of tegenstander van een Drechtstad is hier hun bijdrage aan wil leveren. Waar het om gaat is dat de “Visie op de toekomst van Papendrecht” breed gedragen wordt door de inwoners van Papendrecht. Deze visie zal een heel belangrijk document worden.

 

Het PAB is trots op een zelfstandig Papendrecht

Als fractievoorzitter van het PAB hecht ik veel waarde aan een zelfstandige gemeente met een politiek (aanspreekbaar)bestuur dicht bij de burger. Het PAB ziet geen noodzaak om Papendrecht dat al 900 op de kaart staat op te heffen. Als Papendrechter kunnen we trots zijn op onze gemeente. Het is een gemeente die zijn zaakjes op orde heeft. Ook financieel. Met één van de beste onderwijsvoorzieningen van Nederland, er zijn toonaangevende wereldberoemde bedrijven gevestigd (Bos&Kalis, Fokker/Stork) met veel werkgelegenheid, het gehele centrum is volledig vernieuwd, er zijn veel voorzieningen zoals een theater en binnenkort een prachtig sportcomplex met schitterend nieuw zwembad. Ook onze begroting 2011-2015 is op orde ondanks de grote bezuinigingen die we hebben moeten doorvoeren. Alles op eigen kracht door en voor Papendrecht gerealiseerd. Aan deze ontwikkeling komt een eind als Papendrecht opgaat in een Drechtstad. Papendrecht als dynamische gemeente houdt dan op te bestaan en wordt dan gedegradeerd tot een buitenwijk van Dordrecht.

 

Vogelaarwijken

Wat we hebben kunnen ze niet meer afpakken, maar we krijgen er niets meer bij. Wat we er wel bijkrijgen zijn de grotestedenproblemen die nu nog geconcentreerd zijn in Dordtse probleemwijken (zg. Vogelaarwijken of prachtwijken) maar waarvan het de bedoeling is om de problemen te spreiden over de buurgemeenten.

 

Donkere wolken boven Papendrecht

Kortom er hangen donkere wolken boven het voorbestaan van Papendrecht en de andere randgemeenten van Dordrecht. Als we niets doen is Papendrecht binnen afzienbare termijn een Drechtstad. Een onderzoek van RU Groningen naar de nadelen van een grote gemeente doet hier niets aan af.