Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Milieu


Het milieu vraagt veel aandacht. Een goede en gezonde en duurzame leefomgeving is van belang voor ons welzijn. Het veranderende klimaat vraagt om speciale maatregelen. Zoals de energietransitie die door de gemeenten tot uitvoering wordt gebracht maar ook waterberging om het hoofd te bieden aan grote hoeveelheden neerslag.

 

Er wordt vormgegeven aan de energietransitie door vooral in te zetten op meer zonne- energie en een warmtenet. Te beginnen bij gebouwen die eigendom van de gemeente zijn. Wij zijn tegen de plaatsing van windturbines in verband met ons kwetsbare en dichtbevolkte landschap en zetten in op andere schone energiebronnen.

 

We kiezen voor afvalscheiding van plastic, metalenverpakkingen en drankenkartons (PMD) op basis van nascheiding. Dit in verband met belangrijke voordelen hiervan. De voordelen zijn meer milieuwinst door hoger scheidingspercentage, het is goedkoper, er is geen aantasting van openbaar groen door restafvalcontainers en tegelijkertijd minder belastend voor de inwoners.

 

Als het aan het ons ligt

  • wordt er gekozen voor nascheiding van plastic, metaalverpakkingen en drankenkartons, naast de huidige praktijk van statiegeld en bronscheiding van glas, papier, gft en kleding.
  • komt er geen extra heffing op basis van het aantal ingeleverde kilo’s restafval voor huishoudens (diftar).
  • worden de gemeentelijke watergangen beter onderhouden en meer uitgebaggerd om vissterfte door te weinig waterdiepte en te veel bagger (zuurstofgebrek) te voorkomen. Maar wel op die momenten dat dit geen milieuschade oplevert.
  • wordt de gemeentewerf en het afvalbrengstation vernieuwd en blijft dit op de plek waar ze nu zitten: De Willem Dreeslaan.
  • komen er hogere geluidswallen op het moment dat er groot onderhoud wordt gepleegd aan de N3. Voor de bekleding daarvan denken wij aan mos, dat als natuurlijke muur tevens erg veel fijnstof kan uitfilteren.
  • blijven we optrekken met Dordrecht en Sliedrecht om milieuverontreiniging door bedrijven als Chemours te stoppen.