Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Openbaar groen en water


Papendrecht is een groene gemeente met verschillende natuurterreinen, zoals de parken, polder Nieuwland, de dijkstrook, het Alblasserbos en de groenstrook langs de A15. Het PAB wil dit zo houden. De afgelopen periode is veel bezuinigd op het onderhoud van het openbaar groen en dat is te zien. Veel plekken maken nu een verwaarloosde indruk en dat moet worden verbeterd.

 

Papendrecht ligt in een verstedelijkt gebied met een grote druk op de kwaliteit van een gezonde leefomgeving door de A15, de N3, het scheepvaartverkeer en de industrieën. De atlas ‘leefomgeving’ laat zien dat de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder fijnstof, in onze regio groot is met mogelijke gezondheidsschade tot gevolg.

 

Door versnippering van de natuur en de monoculturen op het platteland worden verstedelijkte gebieden echter steeds belangrijker voor dieren en planten, ook om de verbindingen tussen natuurgebieden te herstellen. Voor het PAB is het een opdracht om te zorgen voor een verdere natuur- en groenontwikkeling in onze gemeente en daarmee bij te dragen aan het vergroten van de natuurbeleving voor jong en oud. Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving niet alleen goed is voor planten, insecten en dieren maar ook een meerwaarde heeft voor de gezondheid en het welbevinden van mensen en daaraan gerelateerd de hogere economische waarde van de woningen in een groene omgeving. Meer groen heeft positieve effecten op de vermindering van fijnstof (schonere lucht), biedt kansen voor klimaatbeheersing (temperatuur, waterafvoer) en draagt bij aan een betere geluidsbeheersing. Maar wij vinden niet dat dit groen op de stoepen en straten thuishoort.

 

Als het aan ons ligt

  • worden eerdere bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen teruggedraaid en worden buurtgroen en parken beter onderhouden. Groen op straat wordt beter tegengegaan.
  • zetten we bewust in op ‘groen’ als maatregel voor het terugdringen van fijnstof en voor een betere klimaatbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan moswanden.
  • is er geen discussie meer over onze parken. Deze blijven zoals ze zijn: Een park.
  • blijft het gebied boven de A15 groen.
  • leggen we nadruk op ecologisch beheer van het groen in de vorm van duurzaam maaibeleid, aanleg van o.a. streekeigen bloemstroken waardoor de biodiversiteit van fauna en flora wordt bevorderd. Maar dit ecologisch beheer mag niet leiden tot verrommeling en verwaarlozing van onze openbare ruimte.
  • stimuleren en faciliteren we natuureducatie aan jong en oud gericht op kennis over en respect voor de natuur.
  • krijgt Papendrecht een stadsecoloog die adviseert met betrekking tot duurzaam groen- en waterbeheer.
  • wordt het Bijenconvenant onverkort uitgevoerd.
  • informeren en stimuleren we onze inwoners en bedrijven tot vergroenen van tuinen, straten, daken, industrieterreinen. Dit geldt uiteraard ook voor de gemeente zelf. Ons motto: ‘Tegels eruit – Groen erin!’.
  • worden voetpaden in goede conditie gehouden. 

Terug van de inhoudsopgave                                              Volgende pagina -> Welzijn & Volksgezondheid