Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Sociale zaken en werk


Werken is de beste sociale voorziening. Daarom moeten mensen zo veel mogelijk gestimuleerd worden om werk te zoeken. Een goed sociaal vangnet voor als dit (even) niet mogelijk is moet echter aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan armoedebestrijding. Professionals uit de verschillende beleidsgebieden (welzijn, onderwijs, schuldhulpverlening, thuiszorg) moeten efficiënt, effectief en consistent in wijkteams samenwerken. Papendrecht werkt samen met de andere Drechtsteden gemeenten om het beleid uit te voeren.

 

Als het aan ons ligt

  • neemt iedereen actief deel aan onze samenleving met extra aandacht voor mensen met een beperking.
  • schenken we veel aandacht aan laaggeletterdheid, gebrek aan rekenvaardigheid, en ICT en gezondheidsvaardigheden. Worden bijvoorbeeld baliemedewerkers getraind in het signaleren van laaggeletterdheid. Krijgen ervaringsdeskundigen de gelegenheid om in contact te komen met laaggeletterden in verband met bijscholing.
  • stimuleert en faciliteert de gemeente inwonerinitiatieven om de eigen wijk mooier en socialer te maken. Het is belangrijk om vooral ook jongeren hierbij te betrekken.
  • komt er een goed aanbod van scholing voor vrijwilligers die daar behoefte aan hebben. De Volksuniversiteit kan hier een rol in spelen.
  • is het aanbod van onderwijs voor statushouders van professionele kwaliteit.
  • wordt de kwaliteit van inburgeringsonderwijs voortdurend gecontroleerd.

Terug naar de inhoudsopgave                                                                       Volgende pagina -> Vrijwilligers