Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Volkshuisvesting en ruimte


Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Dat geldt niet alleen voor de woning en de directe omgeving, maar ook voor het klimaat en de sfeer in de gemeente. Mensen moeten met plezier in een schoon en veilig Papendrecht kunnen wonen, werken, naar school gaan en recreëren. De gemeente schept hiervoor een basissituatie, waarbij gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van belang zijn. Papendrecht is vrijwel volgebouwd, er kunnen dus niet veel meer nieuwe woningen worden bijgebouwd. Boven de A15 bouwen willen we niet en dus zal er vooral gekeken moeten worden hoe we omgaan met de bestaande woningvoorraad en wat we gaan doen als deze aan vervanging toe is. Omdat we ons voorzieningenpeil op een hoog niveau willen houden en daar geld voor nodig is, vinden wij het belangrijk dat voor alle bevolkingsgroepen aantrekkelijke woningen in Papendrecht zijn. Dus voor zowel de lagere maar ook de hogere inkomens. Wij zijn dus voor een mix van goede sociale huurwoningen tot duurdere koopwoningen en alles wat daar tussen zit.

 

Als het aan ons ligt

  • streven we naar een woningvoorraad die aansluit bij de vraag van verschillende doelgroepen, zowel van sociale huur tot duurdere koopwoningen. Speciale aandacht is er wel voor ouderen, starters en woningzoekenden die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning.
  • bestaat er voor woningzoekenden gelijke behandeling. Er geldt voor geen enkele groep een voorkeursbehandeling.
  • bouwen we duurzaam, gezond en veilig. We gaan dus bijvoorbeeld niet bouwen in de gevarenzone van hoogspanningsmasten.
  • doen we niet mee aan speculatieve grond- en bouwprojecten buiten Papendrecht.
  • is Papendrecht volgebouwd. We gaan onze resterende groene open plekken niet volbouwen. Eventuele nieuwbouw is alleen voor autonome groei, dat wil zeggen voor onze eigen inwoners.
  • blijft het gebied ten noorden van de A15 groen. 

Terug naar de inhoudsopgave                                                                                Volgende pagina -> Milieu