Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Welzijn & Volksgezondheid


Wij vinden dat niemand mag worden uitgesloten. De uitdaging bij het inrichten van een toekomstbestendige zorg ligt enerzijds bij het waarborgen van de zorg voor mensen die deze het hardst nodig hebben en anderzijds bij beheersing van de omvang van de zorguitgaven. De vergrijzing zal pas over 20 jaar haar hoogtepunt bereiken en we moeten nu maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ook dan goede zorg beschikbaar is voor de mensen die dat nodig hebben. Dit betekent dat we moeten streven naar een inrichting van de langdurige zorg waarbij zorgbehoevenden, mantelzorgers, zorgprofessionals en zorgorganisaties de tijd en de instrumenten krijgen om de zorgtaken die op hen afkomen, adequaat en op hun eigen manier te organiseren. Het aantal mensen dat een beroep moet doen op voorzieningen van welzijn en zorg zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. In de jeugdzorg zijn nog grote tekorten. Het rijksbudget is zeker nog enkele jaren onvoldoende om de kosten te dekken. De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van ouders met opvoedproblemen en van jongeren met opgroeiproblemen.

 

Als het aan ons ligt

  • wordt de kwaliteit van de voorzieningen waar nodig verbeterd. Denk aan de wachtlijsten voor jeugdhulp, aantal uren thuiszorg.
  • krijgen mantelzorgers nog meer aandacht en waardering.
  • wordt de benodigde hulp efficiënter georganiseerd en beter afgestemd op de hulpvraag en niet op het aanbod van de zorgverstrekkers.
  • blijven we samen met andere gemeenten in Den Haag lobbyen voor afschaffing van de marktwerking in de zorg.
  • gelden bij aanbesteding de criteria of de zorg weer wordt overgelaten aan de mensen op de werkvloer en de hoeveelheid geld die wordt besteed aan de overhead. Daarbij staan wij open voor het organiseren van de zorg door en vanuit de inwoners zelf (Right to Challenge).

Terug naar de inhoudsopgave                                                                            Volgende pagina -> Ouderen