5. Pas van gas los als het betaalbaar is

Het klimaat verdient veel aandacht. En uiteindelijk moeten we van fossiele brandstoffen af. Ook vanuit Papendrecht dragen we daar ons steentje aan bij. Op basis van een brede publieke discussie zijn de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte tot stand gekomen. 

Bij energie-opwek blijft de insteek van het PAB nuchter en realistisch. Geen windturbines boven de A15 en geen grote landschaps-ontsierende zonneparken. Wel meer zonnepanelen op daken.

Als het gaat om de warmtevoorziening bij woningen vinden we het prima dat inmiddels aangewezen clusters van huurwoningen door Woonkracht10 en HVC aan een warmtenet worden aangesloten. Zonder rijkssubsidie zou dit echter niet mogelijk zijn geweest. Er is nog een lange weg te gaan om dit ook haalbaar en vooral betaalbaar te krijgen voor alle woningbezitters in Papendrecht. Als PAB vinden we echter dat het rijk ook woningeigenaren tegemoet moet komen en niet in de kou mag zetten. En als gemeente kunnen we alleen bij voldoende extra budget en menskracht de verwachte regierol bij de warmtetransitie en een voortvarende aanpak per wijk goed oppakken. 

Komt het rijk dus onvoldoende over de brug, dan moeten we ons tempo om van gas af te gaan terugschroeven. Mogelijk rest ons dan niets anders dan te wachten op nieuwe (technologische) ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond waterstof.