Wat is deze raadperiode tot heden bereikt?

Vanaf september 2022 t/m heden

het PAB heeft aandacht gevraagd voor en/of heeft met de volgende plannen ingestemd:

 1. Goed openbaar vervoer. Naast QBuzz en Blue Amigo, waar de provincie verantwoordelijk voor is, zijn er ook de Drecht- en Wijkhopper. Het laatste valt onder de SDD.
  Het WMO-vervoer kan in vele opzichten beter.
 2. Het PAB blijft aandacht vragen voor de (kwetsbare) ouderen en de ouderenzorg.
 3. Hetzelfde geldt voor de jeugd en jeugdzorg. Activiteiten, sport, buurthuizen, preventief optreden om de jeugd buiten de criminele wereld te houden, afbakenen jeugdzorg (wat behoort tot de normale tegenslagen bij het opvoeden en wat valt echt onder jeugdzorg?), de financiën voor de jeugdzorg. Het PAB doet mee in een jeugdklankbordgroep om mee te denken over de oplossingen.
 4. Alert zijn bij het invoeren van een warmtenet. In enkele steden zijn vooral huurders met extra hoge kosten geconfronteerd.
 5. Het PAB staat voor een realistische begroting. Alleen plannen opnemen die betaalbaar zijn. Bij de genoemde doelstellingen en maatregelen moet ook vermeld worden hoe bij de plannen gemeten kan worden hoe de voortgang verloopt en hoe het financieel in werkelijkheid gaat uitpakken.
 6. Hoe staat het met het actieplan wonen en zorg en aandacht voor mensen met dementie?
 7. Geluidsoverlast Merwedebrug: mogelijkheden in beeld brengen om de geluidsoverlast te verminderen door nogmaals naar het brugdek te kijken (RWS), mogelijkheden onderzoeken om op het deel van de N3 dat vlak langs onze woonwijken loopt en op de brug om de maximumsnelheid te verlagen naar bijvoorbeeld 60 of 50 km (Provincie/RWS), de resultaten daarvan terug te koppelen naar de raad. 
 8. Het PAB blijft aandacht vragen voor een calamiteitendoorgang op de N3.
 9. Winkelopenstelling op zondag nog een keer uitleggen waarom het PAB deze aanpak steunt.
 10. Een vraag over de bescherming van bewoners van de voormalige aanleunwoningen in zowel Schooldwarsstraat alsook Badhuisstraat bij calamiteiten.
 11. Het PAB stemde in met het vrijmaken van 600.000 euro voor extra bestrijding energiearmoede.
 12. Verenigingen die door de coronacrisis en/of door de energiecrisis in financiële problemen zijn gekomen, moeten met maatwerk geholpen worden. Het PAB is er niet voor om alle subsidies zonder meer te verhogen.
 13. Het PAB heeft ingestemd met de aanpassingen binnen het minimabeleid. Het gevolg is dat grotere groepen van inwoners in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
 14. Hetzelfde geldt voor de herijking van de schuldhulpverlening.
 15. Het PAB heeft met diverse bouwplannen ingestemd. Het PAB constateert dat Papendrecht met een bevolkingsdichtheid van ruim 3400 personen per km2 (het dichtstbevolkt in onze regio: Rotterdam 3040 per km2, Dordrecht 1570 km2) geen ruimte heeft om zo te bouwen dat niemand van onze inwoners daar wat van merkt. Het bezwaar maken voert soms te ver.
 16. Woningen voor starters zijn hard nodig.
 17. Meegewerkt aan het vaststellen van het Integraal veiligheidsplan: huiselijk geweld bestrijden, wijken met extra problemen multidisciplinair aanpakken, beter en meer toezicht, verkeersveiligheid, handhaving, ondermijning, preventie voor repressie, jeugdcriminaliteit (relatief hoog in ZHZ).
 18. Alert zijn en blijven m.b.t. de afspraken over niet bouwen in het groen, niet in parken, niet boven de A15.
 19. Het PAB heeft het college meer tijd gegeven, indien nodig, om de duurzaamheidsplannen te verwezenlijken. Onder andere door de voortgang in de techniek en nieuwe wetenschappelijke vindingen kan te snel willen gaan, duurder of minder efficiënt uitpakken.
 20. Het PAB is voor meer samenwerking met de gemeenten in de Alblasserwaard.
 21. In 2013 is een motie van het PAB aangenomen om geen windturbines in onze gemeente te plaatsen. Dit is nu actueler dan ooit.
 22. Het PAB wil het inhuren van medewerkers aan banden leggen. Liever d.m.v. scholing, betere arbeidsvoorwaarden e.d. mensen in dienst nemen.
 23. Het Fokkerdossier: naast de positieve zaken heeft het PAB zich ook gebogen over het probleem van veel werknemers in korte tijd erbij in Papendrecht. Vooral de verkeersoverlast en de parkeeroverlast houden ons bezig. Het PAB heeft een motie ingediend (en is aangenomen) om een deel van de parkeeroverlast aan te pakken door extra parkeerplaatsen in onze parkeergarages aan Fokker te verhuren.
  Met een gedeeltelijke toewijzing van huuropbrengsten aan de Bedrijveninvesteringszone Centrum Papendrecht.
 24. Ingestemd met het vastgoed- en accommodatiebeleid. Ook met het integraal huisvestingsplan.
 25. Mede door het PAB is een motie aangenomen om i.p.v. 5% van de panden in een quoteringsgebied toestaan dat maximaal 2% van de panden aldaar omgevormd worden tot woonruimte voor onzelfstandig wonen (4 arbeidsmigranten bijvoorbeeld).
 26. Motie aangenomen met de oproep om tijdelijke logeerruimten te creëren voor revalideren. Een alleenstaande die na een ziekenhuisbehandeling nog niet instaat is om weer geheel zelfstandig in de eigen woning te zijn.
 27. Aandacht gevraagd voor een reservering van een plaats in een verzorgingshuis voor mantelzorgontvangers, waar ze 1 of 2 weken kunnen verblijven om mantelzorgers te ontlasten.
 28. Actie ondernemen gevraagd voor de oprichting van huiskamers in de buurt waar mensen kunnen mee-eten om eenzaamheid te voorkomen. Gebruikmakend van subsidies.
 29. Motie aangenomen met de oproep om de subsidie aan het Oranjecomité in evenwicht te brengen met de stijgende kosten, zodat er toch geld overblijft om voor de inwoners activiteiten te organiseren.
 30. Motie aangenomen met de oproep om meer visplekken te regelen en/of bestaande visplekken zo te onderhouden dat het daadwerkelijk voor vissers geschikte plekken blijven.
 31. Het PAB heeft meegewerkt aan het organiseren van een eindejaarsfeest met een vuurwerkshow. Toch leefde bij het PAB de wens om het geld van de vuurwerkshow te besteden aan extra handhaving in de maanden oktober, november en december om de overlast van (illegaal) vuurwerk te beperken. Mens en dier ondervinden in deze drie maanden heel veel overlast.
 32. Inzake het mobiliteitsplan is het PAB alert op het zonder meer beknotten van het eigen autogebruik. Bij doorgaande wegen is de voorrang van fietsers op rotondes niet altijd de beste oplossing.
 33. De motie van het PAB om meer 30 km zones is met slechts één stem tegen aangenomen.
 34. Het PAB steunt de Visie op wonen, zorg en senioren.
 35. Het PAB steunt een uitbreiding van het Odensehuis.
 36. Het PAB steunt een motie om te monitoren hoe de nieuwe afvalstoffenheffingsprocedure voor verschillende doelgroepen uitpakt. Het PAB heeft transparant gemaakt dat de nieuwe afvalstoffenheffingsprocedure niet te veergelijken is met de jaarlijkse verhoging van de afvalstoffenheffing. Het is aan de inwoners zelf of men dit jaar (2024) wel/niet duurder uit is dan vorig jaar.
 37. Ons standpunt over de invoering van 5G.
 38. Budget toegekend voor het eerder uitvoeren van verkeersmaatregelen uit het mobiliteitsplan. Dit mede door de ontstane extra verkeersoverlast van omwonenden door de uitbreiding van Fokker/GKN.
 39. Gevraagd om de effectindicatoren aan te vullen in het uitvoeringsplan veiligheid.
 40. Het PAB blijft aandacht vragen voor het (niet door het PAB gewenst) mogelijk plaatsen van windturbines in de Molenlanden vlak bij de grens met Papendrecht.
 41. Het PAB blijft aandacht vragen voor de negatieve gevolgen voor het Werelderfgoed Kinderdijk als daar windturbines geplaatst gaan worden.
 42. Bij het meerjarenplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd heeft het PAB laten opnemen dat er beleid en middelen komen om effectiever fraude van de zorgaanbieders/zorgverleners aan te pakken.
  Er komt telkens meer informatie over deze fraude. Het wordt daarbij duidelijk dat de verschillende instanties er in feite niets aan doen.
 43. Bij het meerjarenplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd heeft het PAB mede geholpen om in dit plan op te nemen dat er met meer ambitie gewerkt moet worden aan het weer op peil brengen van de vaccinatiegraad.
 44. Het PAB stemde in met motie tot het opstellen van plan van aanpak om het huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen.
 45. Het PAB heeft ingestemd met het opknappen van het monument watersnoodramp aan Het Weense plein.
 46. De kosten voor de consument als deze worden aangesloten op een warmtenet zijn niet transparant. Het lijkt erop dat de werkwijze in Nederland ertoe leidt dat de kosten de pan uit kunnen rijzen. De warmtekosten per eenheid zijn bijvoorbeeld in ons land gemiddeld 66 euro, maar in Denemarken 31 euro. Dat is vooral het gevolg van de versnippering van aanbieders en het feit dat je als consument niet zelf een aanbieder kunt kiezen.
 47. Het PAB wil de panden in de gemeenten vergroenen. Te beginnen met de panden van de gemeente. Meer groen rondom de panden van de gemeente. Mogelijk ook gevels vergroenen. De gemeente moet een voorbeeld zijn voor de inwoners. Hopelijk gaan de inwoners zonder dwang hun tuinen minder verstenen.