Papendrechts Algemeen Belang (PAB)


VLNR: Arno Janssen (PAB), Corine Verver (PAB), Rinus de Regt (formateur), Pieter Paans (CDA) en Kees de Ruijter (CU)
VLNR: Arno Janssen (PAB), Corine Verver (PAB), Rinus de Regt (formateur), Pieter Paans (CDA) en Kees de Ruijter (CU)

Coalitieakkoord 2018-2022

 

Zichtbaar nabij! 

 

De komende vier jaar vormen het Papendrechts Algemeen Belang (PAB), CDA, ChristenUnie en SGP de coalitie van de gemeente Papendrecht. In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de visie en kernpunten van de coalitie op hoofdlijnen uitgewerkt. De blik is daarbij ook op de langere termijn gericht. 

De onderhandelingen verliepen soepel en in een harmonieuze sfeer. Er werd geluisterd naar elkaars standpunten. Open en eerlijk werd het gesprek gevoerd. 'Dit belooft veel goeds voor de toekomst', aldus formateur Rinus de Regt. 

 

De vier partijen geven aan blij te zijn met het akkoord zoals dat er nu ligt. Ze herkennen zichzelf hierin. Ze borduren voort op het verleden en houden rekening met actuele ontwikkelingen in de samenleving. Wat de partijen bindt, is dat ze gaan voor behoud en de verbetering van de kwaliteit en de leefbaarheid van Papendrecht. Alle partijen hebben vol vertrouwen hun handtekening onder het akkoord gezet.

Deze coalitie staat open voor een constructieve inbreng van iedereen. Door zichtbaar nabij het gesprek aan te gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar ook door open te staan voor goede ideeën vanuit de gemeenteraad: coalitie én oppositie. Nieuwe ontwikkelingen benaderen ze vanuit de geest van het coalitieakkoord. Ze gaan daarover het gesprek met elkaar aan. 

Er zijn veel ambities om de kwaliteit en leefbaarheid in Papendrecht verder te versterken. Dit is vertaald in vijf kernpunten:

  • Een groen en duurzaam Papendrecht
  • Zorg voor de kwetsbaren
  • Communicatie met en betrokkenheid van inwoners
  • Verbeteren lokaal ondernemersklimaat
  • Sterk in de Drechtsteden en de regio

Tegelijkertijd wordt er rekening mee gehouden dat deze ideeën en voornemens passen in een gezond financieel kader. Inwoners en ondernemers willen ze niet op onnodig hoge kosten jagen. Er zal zuinig omgegaan worden met gemeenschapsgeld. Vooral in samenspraak met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de hele raad, wil deze coalitie Papendrecht de komende jaren nog mooier, prettiger, veiliger en leefbaarder maken. Het doel is om een Papendrecht te ontwikkelen dat met trots doorgegeven kan worden aan de generaties na ons.

Het nieuwe college kiest er nadrukkelijk voor om lokaal zichtbaar op te treden. Zichtbaar nabij gaan ze het gesprek aan in Papendrecht. De portefeuilles  voor de komende collegeperiode zijn als volgt verdeeld onder de burgemeester en de vier nieuwe wethouders:

 

Burgemeester Moerkerke 

Portefeuille: algemeen bestuurlijke zaken, crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid, integrale uitvoering handhaving, communicatie, ICT, personeel en organisatie & bestuurlijke vernieuwing.

 

Arno Janssen (PAB)

Portefeuille: groen en milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en ecologie, cultureel erfgoed en musea.

 

Corine Verver (PAB)

Portefeuille: burgerparticipatie, wijkteams, Wmo, volwassenenzorg, evenementen  en omgevingsvisie.

 

Pieter Paans (CDA)

Portefeuille: financiën, economie, sportbeleid, sportaccommodaties, armoedebeleid, dagbesteding, arbeidsparticipatie, jeugdzorg & Drechtsteden.

 

Kees de Ruijter (CU)

Portefeuille: verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, media, volksgezondheid, begraafplaats, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden & wijkgericht werken.